УСТАВ

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 1. “Бохемия клуб” е юридическо лице с нестопанска цел, което подчинява дейността си на режима, установен със Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 2. “Бохемия клуб” е сдружение на физически и юридически лица, обединени за осъществяване на дсйност в частна полза по смисъла на закона.

 3. Дейността на сдружението не може да бъде подчинена на политически, религиозни и идеологически цели.

 4. В работата на сдружението не се допуска пряко или косвено вмешетелство на политически партии или на организации, изградени на религиозна или етническа основа.

 5. Сдружението може да извършва стопанска дсйност в пределите определени от Закона.

 1. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

 1. Наименованието на сдружението е ‘”Бохемия клуб” и може да се изписва и на латиница “Bohemia Club”.

 2. Седалището на сдружението е в град София, район “Средец”.

 3. Адресът па управление е град София, район ‘”Средец”, ул,”Цар Освободител” 15, Софийски университет “Св.Климент Охридски”, ет.З, кабинет 160 Б.

 4. Наименованието, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи и издания на сдружението.

III. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 1. “Бохемия клуб” си поставя за цел да създаде в социалното и културно пространство на страната общност на бохемисти и чехофили и да съдейства на своите членове при осъществяването на контакти със сродни чуждестранни и международни организации и техните членове.


ВИЖ ЦЕЛИЯ УСТАВ НА БОХЕМИЯ КЛУБ